Enligt 15 § stadgarna måste en bostadsrättsinnehavare ha styrelsen tillstånd för att göra vissa förändringar i lägenheten. Dessa förändringar inkluderar ingrepp i bärande konstruktion och installation, flyttning eller större renovering av  våtutrymme, toalett eller kök.

Tillstånd begärs genom att man skickar ett e-postmeddelande till styrelsen (med förnamnet på den ansvariga ledamoten i ämnesraden). Av meddelandet ska tydligt framgå vad som ska göras och vem som ska utföra arbetet. Avtalsutkast med entreprenören bifogas lämpligen.  Styrelsen har som ambition att svara inom en vecka, men det kan ta upp till två veckor.

Enligt samma bestämmelse i stadgarna kan underlåtelse att inhämta styrelsens godkännande för t.ex. badrumsrenovering medföra strikt skadeståndsansvar. D.v.s. styrelsen behöver inte visa att du som medlem varit oaktsam, jfr informationen om reglering av vattenskada här på hemsidan.

Föreningen är med och bekostar byte av avloppsbrunn vid badrumsrenovering, detta med ett belopp upp till 5 000 kr inkl moms. Detta under förutsättning att du inhämtat styrelsen godkännande för renoveringen, enligt ovan. Be din hantverkare att fakturera denna kostnad, max 5 000 kr, separat. Den fakturan kan sedan ställas ut direkt på föreningen.

Var även uppmärksam att rivning av gamla plastmattor eller gammalt murbruk/kakelfix kan utsätta dig för asbest.

I vissa badrum finns det kvar ett gammalt el-element. Detta element är inte kopplat på elen i din lägenhet, varför du inte kan koppla ur det utan hjälp. Föreningen bekostar borttagningen av sådana element. Det är inte tillåtet att på denna framdragna el koppla in någonting annat i stället.

Observera att fläktar i kök får endast vara av typ kolfilterfläkt. Det är inte tillåtet att installera någon annan typ av fläkt då fastighetens ventilation är av frånluftstyp och det är viktigt att tilluftsdon fungerar till lägenheterna.

Ifall du inte har avstängningsventiler för tillvattenrören i ditt badrum eller kök behöver du anlita vår fastighetsskötare hos SBC att ombesörja avstängning av vattnet nere i källaren. Endast SBC:s fastighetsskötare får göra detta, inte din egen hantverkare. SBC debiterar extra för detta, för att med säkerhet veta vad det kostar måste du vid varje tillfälle fråga innan avstängning. Innan vattnet stängs av så måste det ha aviserats i god tid (2-3 dagar innan) i de berörda trappuppgångarna. Ibland berörs endast en trappuppgång av vattenavstängning, ibland hela huset, det beror på i vilken trappuppgång du bor; du måste höra efter med SBC:s fastighetsskötare för att veta i vilka trappuppgångar du ska avisera. (Det är styrelsens ambition att närmare information vilka trappuppgångar som har egna avstängningsventiler och inte ska läggas upp här på hemsidan inom kort.)