Allmänt
Som hyresgäst har du samma rättigheter och skyldigheter oavsett när du hyr din lägenhet av en bostadsrättsförening som om du hade gjort det av ett fastighetsbolag. Det finns vinstdrivande bostadsföretag, men en bostadsrättsförening drivs utan vinstsyfte, precis som de allmännyttiga bostadsföretagen. Bostadsrättsföreningen har som syfte att förbättra och upprätthålla boendekvalitéten för både bostadsrättsägare och hyresgäster; allt eventuellt överskott i verksamheten kommer de boende tillgodo i form av förbättringar och underhåll.

Felanmälan gör du som hyresgäst på samma sätt som bostadsrättsinnehavarna.

Hyreslagen
Hyresgästers rättigheter och skyldigheter i förhållande till hyresvärden regleras av hyreslagen (vilket är 12 kapitlet i jordabalken) på samma sätt som om din lägenhet ägdes av ett bostadsföretag. Vissa delar av hyreslagen är tvingande och kan därmed inte avtalas bort. I andra delar råder avtalsfrihet.

Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst
Hyresvärden har underhållsskyldighet både för fastigheten och din lägenhet, och ska med ”skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.” Hyresvärden ansvarar således för normalt slitage på lägenheten. Med skäligt tidsmellanrum menas enligt praxis en tidsintervall upp till omkring 14 år, men det kan variera med hänsyn till bland annat lägenhetens och familjens storlek.

Som hyresgäst har du en vårdplikt, det vill säga skyldighet att vara aktsam om din lägenhet och de gemensamma utrymmena i fastigheten. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse. Du är även ersättningsskyldig för skada som orsakats av någon annan i ditt hushåll, gäst eller annan som befunnit sig i lägenheten. Om skada i lägenheten som måste åtgärdas utan dröjsmål uppstår är du skyldig att informera hyresvärden om det omedelbart, och du är också skyldig att låta hyresvärden få tillträde till lägenheten för att utföra nödvändiga och planerade underhållsarbeten och reparationer.

Om hyresvärden genomför större renoveringar har du i vissa fall rätt till kompensation för eventuella besvär det medför för dig, och du har också rätt att göra vissa förändringar i lägenheten på egen hand. Det kan vara ingrepp som att måla eller tapetsera om, men värden har ingen skyldighet att ersätta dig för sådana kostnader, och om det inte utförs fackmannamässigt eller om ingreppen gör så att bruksvärdet på lägenheten försämras, kan värden ha rätt till ersättning för eventuella skador på lägenheten.

Om du inte är överens med din hyresvärd om renoveringar eller annan skötsel av din lägenhet så kan du som hyresgäst vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden kan överpröva hyresvärdens beslut. Det är alltid bra att föra en dialog med sin hyresvärd om vad som gäller och, när det behövs, ha skriftliga överenskommelser för att undvika missförstånd.

Hyra och hyresavtal
Din hyra styrs av det så kallade bruksvärdessystemet, och sätts genom förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästorganisationer. Att du har en bostadsrättsföreningen som hyresvärd påverkar inte hur din hyra sätts, den regleras på samma sätt som när ett bostadsföretag var hyresvärd. Det  hyresavtalet du hade med bostadsföretaget innan ombildningen gäller fortfarande, om du inte kommit överens med hyresvärden om något annat. Du har rätt att säga upp ditt hyresavtal med avtalad uppsägningstid, och även byta din lägenhet mot en annan, förutsatt att bostadsrättsföreningen godkänner den nya hyresgästen. Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få ett godkännande från bostadsrättsföreningen, precis som du tidigare var tvungen att få ett godkännande från din dåvarande hyresvärd.

Alla tillsammans
Både bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna i föreningen har samma gemensamma mål: att få en så trevlig och välfungerande boendemiljö som möjligt. Alla är lika välkomna att delta i förbättringsarbeten som trädgårdsgruppen, komma med förslag till förbättringar och förändringar, och att delta i städdagar och trädgårdsdagar. Styrelsen arbetar för alla boende i föreningen. Det är viktigt att vi alla tar ansvar för både våra enskilda lägenheter, våra gemensamma utrymmen i fastigheten och allmänna boendemiljö, vare sig vi är bostadsrättsinnehavare eller hyresgäster, eftersom ökade kostnader och eventuella andra problem också drabbar oss alla.