Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Att hyra ut ändå är grund för förverkande av bostadsrätten och uteslutning som medlem. Vid förverkande tvångsförsäljs lägenheten på offentlig auktion.

Uthyrning via airbnb eller liknande, där medlemmen (eller förstahandshyresgästen) inte själv är hemma under tiden för uthyrningen, har styrelsen beslutat att se på som otillåten andrahandsuthyrning.

Andrahandsuthyrning är enligt styrelsebeslut den 8 juni 2015 avgiftsbelagt. Detta med stöd i föreningens stadgar och lag. Avgiften uppgår till tio procent av prisbasbeloppet per år, men faktureras månadsvis. Avgiften är tänkt att automatiskt läggas till din månadsavgift efter beviljad uthyrning (ifall så inte sker måste du vara beredd på att avgiften kan komma att faktureras i efterhand).

Ansökan ska ske skriftligt till styrelsen (helst per e-post) och innehålla:

 • ditt namn och lägenhetsnummer
 • namn, personnummer och kontaktuppgifter till din tilltänkta hyresgäst
 • dina skäl för att beviljas uthyrning, och
 • uppgift om vilken period uthyrning önskas.

Tillstånd att hyra ut i andrahand är tidsbegränsade och ges i regel med ett år i taget.

Ny ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid göras om du vill förlänga perioden eller om du byter hyresgäst under beviljad period. (Har du tidigare hyrt ut utan kostnad kommer du i sådant fall behöva betala avgift fortsättningsvis.)

Exempel på skäl för andrahandsuthyrning kan vara:

 • Studier eller arbete på annan ort
 • Att du på prov ska bli sambo med någon och därför flytta
 • Sjukdom som gör att du inte kan bo i bostaden för nu
 • Uthyrning till närstående under en begränsad tid
 • Om bostadsrätten är svår att sälja p.g.a. rådande marknadsförutsättningar (begränsas till max ett år)

Om styrelsen fattar beslut som du tycker är felaktigt kan du vända dig till hyresnämnden för att få din sak prövad. Hyresnämndens beslut är överordnat styrelsens beslut.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning:

 • Du är skyldig att informera hyresgästen om gällande ordningsregler i föreningen.
 • Inga lappar, så som t.ex. namnlappar, får fästas på dörrarna, väggarna bredvid, tidningsställen, postboxarna eller porttavlan utanför. Är man inneboende eller hyr i andra  hand är man hänvisad till att använda sig av en c/o (”care of”)-adress. Dvs. bor man hos A Andersson, så får man använda sig av adressen Sitt Namn, c/o A Andersson, gata nr, 217 56 Malmö. Om man däremot är sambo eller gift med någon som är medlem i föreningen, vars namn står ensamt på dörren, så kan man anmäla detta till styrelsen och därefter få sitt namn att stå såväl i porttavlan som på namnskylten på tidningsstället och i postboxen.
 • Tillse att hyresgästen har en gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Om man hyr ut i andra hand gäller inte det kollektiva bostadsrättstillägg som styrelsen tecknat för medlemmarna i föreningen.
 • Du är skyldig att se till att månadsavgiften betalas, och att det sker i tid. Gör den inte det kan det vara en grund för förverkande av bostadsrätten och uteslutning av dig som medlem. Överlåt därför inte denna uppgift på din hyresgäst.
 • Du är skyldig att ta del av information som gäller föreningen, t.ex. via hemsida eller infoblad.
 • Du måste se till att föreningen vid behov kan komma in i lägenheten.