Enligt 7 kap 3 § Bostadsrättslagen och enligt 15 § i föreningens stadgar får en bostadsrättsinnehavare inte utföra vissa åtgärder i sin bostadsrätt utan styrelsens tillstånd. Dessa åtgärder inkluderar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. För att säkerställa att renovering sker på ett säkert sätt, och även för åtgärder där tillstånd krävs, har styrelsen tagit fram en blankett där föreslagen åtgärd fylls i och skickas till styrelsen, såsom ingrepp i bärande konstruktion, ändring av planlösning, installation, flytt eller renovering av våtutrymme, ex badrum och kök samt elarbete (ex dragning och installation av ny el, installation av golvvärme etc).

Blankett vid renovering:

Fyll i bifogad blankett och skicka den via e-post till styrelsen, info@mariedal1916.se. Styrelsen har som ambition att lämna svar fortast möjligt. Tiden beror såklart på åtgärdens omfattning varför det i vissa fall kan ta ett antal veckor innan besked lämnas. Vänligen säkerställ att blanketten är så fullständig som möjligt för en snabbare handläggning.

I de fall åtgärd utförs utan styrelsens tillåtelse kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer bostadsrätten samt rikta krav på ersättning gentemot bostadsrättshavaren.

Styrelsen uppmanar bostadsrätthavare att använda sig av kvalificerade hantverkare med erforderliga behörigheter och tillstånd för att säkerställa att åtgärder utförs på ett fackmannamässigt sätt. I det fall åtgärden ska utföras av bostadsrättshavaren själv bör utförandet noggrant dokumenteras.

Särskilt om byte av golvbrunn:
Föreningen är med och bekostar byte av avloppsbrunn vid badrumsrenovering, detta med ett belopp upp till 5 000 kr inkl moms. Detta under förutsättning att du inhämtat styrelsen godkännande för renoveringen, enligt ovan. Be din hantverkare att fakturera denna kostnad, max 5 000 kr, separat. Den fakturan kan sedan ställas ut direkt på föreningen.

Särskilt om rivning av gamla plastmattor:
Var även uppmärksam att rivning av gamla plastmattor eller gammalt murbruk/kakelfix kan utsätta dig för asbest.

Särskilt om el-element i vissa badrum:
I vissa badrum finns det kvar ett gammalt el-element. Detta element är inte kopplat på elen i din lägenhet, varför du inte kan koppla ur det utan hjälp.  Det är inte tillåtet att på denna framdragna el koppla in någonting annat i stället. Strömmen till dessa radiatorer matas ifrån föreningens egna elcentraler som finns i källaren. Där är alltså fortfarande ström på radiatorerna även om ni slår ifrån hela er egen elcentral i resp. lägenhet. Är man inne och kopplar ifrån och eller gör förändringar på denna installation är det viktigt att föreningen informeras, dels så att de kan öppna upp för brytning och att de övriga boende informeras vid denna typ utav arbete då flera lägenheter ligger på samma slinga och att man säkerställer att det är yrkesmän som utför elarbetena. Det har hänt flera gånger att lägenhetsinnehavaren eller person som anlitats utav dem har varit och gjort förändringar vilket har resulterat i att andras lägenheter har blivit drabbade med säkringar som löst ut och det kan även medföra en fara om någon som inte har kompetensen kopplar fel på något sätt.

Särskilt om fläktar i kök:
Observera att fläktar i kök får endast vara av typen kolfilterfläkt. Det är inte tillåtet att installera någon annan typ av fläkt då fastighetens ventilation är av frånluftstyp och det är viktigt att tilluftsdon fungerar till lägenheterna.

Särskilt om av avstängning vatten:
Ifall du inte har avstängningsventiler för tillvattenrören i ditt badrum eller kök behöver du anlita vår fastighetsskötare hos SBC att ombesörja avstängning av vattnet nere i källaren. Endast SBC:s fastighetsskötare får göra detta, inte din egen hantverkare. SBC debiterar extra för detta, för att med säkerhet veta vad det kostar måste du vid varje tillfälle fråga innan avstängning. Innan vattnet stängs av så måste det ha aviserats i god tid (2-3 dagar innan) i de berörda trappuppgångarna. Ibland berörs endast en trappuppgång av vattenavstängning, ibland hela huset, det beror på i vilken trappuppgång du bor; du måste höra efter med SBC:s fastighetsskötare för att veta i vilka trappuppgångar du ska avisera.