Välkommen till föreningens årsstämma tisdagen den 7 juni 2016 kl. 19.00. Platsen för stämman är Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C i Malmö. Kaffe serveras i samband med mötet.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för
  nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
  medlem anmält ärende:
  a) Förslag till nya andelstal, mer information nedan
  b) Förslag att låta hyresgäster köpa loss sina lägenheter
  c) Motion angående installation av braskaminer i lägenheter
 18. Övriga frågor
 19. Avslutande av möte

Bilagor till punkterna 14 samt 17 b och c har delats ut till alla medlemmar, och kan därtill fås per e-post efter anmälan till styrelsen. Detsamma gäller årsredovisningen.

 

Angående nya andelstal

Med anledning av ombildningen av hyreslokalen på hörnet Mariedalsvägen/Kilian Zollsgatan till bostadsrätt behöver andelstalen för övriga bostadsrätter i huset att sättas ned.

I samband med det arbetet har upptäckts att vissa bostadsrätter haft lite högre andelstal sedan föreningen bildandes. Detta med anledning av att de överläts med parkeringsplats. I tiden därefter har fler parkeringsplatser överlåtits av föreningen till medlemmar, utan att andelstalen påverkats. Vidare har medlemmar överlåtit parkeringsplatser sinsemellan, utan att andelstalet hos den ursprungliga nyttjanderättsinnehavaren har justerats. Förslaget till nya andelstal kommer även justera denna ojämlikhet, på så sätt att parkeringsplatserna inte erhåller några andelstal och att de påslag för parkeringsplatser som tidigare funnits tas bort.

Komplett förslag till nya andelstal kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna på anslagstavlan i källaren (utanför tvättstugan i mitten), senast en vecka innan stämman. Det kommer även gå att få skickat till sig per e-post, efter anmälan till styrelsens e-postadress. Det kommer därtill finnas utskrivet och delas ut vid stämman.

Ifall stämman väljer att anta de nya andelstalen kommer styrelsen att kalla till extra föreningsstämma någon gång efter sommaren, för ett andra beslut i frågan. Skulle även extrastämman godkänna de nya andelstalen kommer de därefter att gälla från nästföljande kvartalsskifte.

Styrelsen