Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till extra föreningsstämma onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 19.00. Vi träffas i styrelserummet i vår fastighets källare (nära Kilian Zollsgatan tr 2 B).

På extrastämman kommer vi att behandla endast styrelsens förslag till nya andelstal, vilket bifölls enhälligt vid den ordinarie stämman den 7 juni 2016. Anledningen till extrastämman är att två på varandra följande stämmor måste fatta samma beslut om ändring av andelstalen för att de nya andelstalen ska vara giltiga. För mer information, se kallelsen till den ordinarie stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av stämmoordförande
  5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Förslag till beslut om antagande av nya andelstal enligt bilaga 1.
  9. Avslutande av möte

 

Styrelsen

 

PS.
Den ordinarie stämman i juni beslutade även att en medlems motion om tillåtelse av braskaminer i vindslägenheterna skulle tas upp på nytt vid den extra föreningsstämman i augusti. Motionären har nu återkallat sin motion, sedan han gjort vidare efterforskningar och kommit fram till att det han önskade inte är möjligt/tillåtet i hans lägenhet. Styrelsen anser därmed frågan om braskaminer utagerad.