Välkommen till föreningens årsstämma onsdagen den 7 juni 2017 kl. 19.00. Platsen för stämman är Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C i Malmö. Kaffe serveras i samband med mötet.

 

Förslag till dagordning

Datum: Onsdagen den 7 juni 2017 kl.19.00

Plats: Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C, Malmö

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för
  nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
  medlemmar anmälda ärenden (detta år inga)
 18. Övriga frågor
 19. Avslutande av möte