EXTRASTÄMMA 28 FEBRUARI kl 18

SBC har aviserat höjning av pantsättnings- och överlåtelse-avgifter därför krävs en stadgeändring med två på varandra följande extrastämmor. Med förhoppning om coronalättnader förläggs stämman till styrelserummet i källaren.

RELINING AV SPILLVATTENLEDNINGAR VÅREN 2022

Arbetet är planerat att sätta igång sista veckan i mars. Mer information kommer inom kort hur det berör resp. trapphus, under vilken tid, samt preliminära veckor.

AKTUELLT STYRELSEN

Verksamhetsberättelse för år 2021 har sammanställts och bokslutsarbete är på gång inför årsredovisningen. Årsstämman är planerad till den 16 juni.

MINIBIBLIOTEK

Glädjande har ett av landets 100 minibibliotek satts upp på vår fastighet vid elskåpet korsningen Kilian Zollsgatan / Mariedalsvägen. Det är Studieförbundet NBV som står bakom satsningen i gatumiljö där människor rör sig.