välkomnar Dig

Månad: augusti 2016

Nyhetsbrev aug. 2016

(Motsvarande det som i dag har satts upp i trappuppgångarna.)

Den nya styrelsen har precis haft sitt första möte och ledamöterna har kommit in i sina roller och ansvarsområden, se hemsidan.

Cymko byter namn till Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC). Felanmälan sker numera till tel. 0771-722 722 eller via formulär på nätet, se hemsidan.

I miljöhuset, på dörrens insida, finns nu instruktioner om hur de med parkeringsplatser på gården i nödfall öppnar bilgrinden, skulle det automatiska inte fungera.

Föreningen kommer inom kort att ingå avtal med Balcona om uppförande av fler balkonger och en trappa. Bygget kommer ske under hösten. Vi återkommer med datum för byggstart.

Om du har äldre badrum, kontrollera din golvbrunn och då särskilt att våtrumsmattan är hel och fäster mot brunnskanten. Annars kan du bli skadeståndsskyldig; se exempel på hemsidan.

Föreningen har nu två råttfällor på gården, längs husväggen. Dessa innehåller inget gift och är helt ofarliga för människor. Anticimex vittjar dessa så fort något fastnar i dem. Vi kommer att ha dessa i ett års tid, med utvärdering under tidig vår.

Föreningen kommer under hösten att börja hyra ut extra förrådsutrymmen i källaren till medlemmar. Det finns ett tiotal tomma rum i olika storlekar som kommer att hyras ut (tillsvidare löpande avtal med korta uppsägningstider) för mellan 500 kr och 1 000 kr per månad, beroende på yta och skick. Mer information om detta i senare infobrev.

Styrelsen

Kallelse till extrastämma aug. 2016

Alla medlemmar i föreningen hälsas välkomna till extra föreningsstämma onsdagen den 24 augusti 2016 kl. 19.00. Vi träffas i styrelserummet i vår fastighets källare (nära Kilian Zollsgatan tr 2 B).

På extrastämman kommer vi att behandla endast styrelsens förslag till nya andelstal, vilket bifölls enhälligt vid den ordinarie stämman den 7 juni 2016. Anledningen till extrastämman är att två på varandra följande stämmor måste fatta samma beslut om ändring av andelstalen för att de nya andelstalen ska vara giltiga. För mer information, se kallelsen till den ordinarie stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av stämmoordförande
  5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  8. Förslag till beslut om antagande av nya andelstal enligt bilaga 1.
  9. Avslutande av möte

 

Styrelsen

 

PS.
Den ordinarie stämman i juni beslutade även att en medlems motion om tillåtelse av braskaminer i vindslägenheterna skulle tas upp på nytt vid den extra föreningsstämman i augusti. Motionären har nu återkallat sin motion, sedan han gjort vidare efterforskningar och kommit fram till att det han önskade inte är möjligt/tillåtet i hans lägenhet. Styrelsen anser därmed frågan om braskaminer utagerad.

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑