välkomnar Dig

Månad: maj 2017

Kallelse till föreningsstämma Brf Mariedal 1916

Välkommen till föreningens årsstämma onsdagen den 7 juni 2017 kl. 19.00. Platsen för stämman är Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C i Malmö. Kaffe serveras i samband med mötet.

 

Förslag till dagordning

Datum: Onsdagen den 7 juni 2017 kl.19.00

Plats: Tuppens Servicecenter, Tessins väg 10 C, Malmö

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för
  nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
  medlemmar anmälda ärenden (detta år inga)
 18. Övriga frågor
 19. Avslutande av möte

Nyhetsbrev den 23 maj 2017

(Motsvarande det som satts upp i trappuppgångarna.)

Besiktningen av balkongerna har godkänts och de nya balkongerna har börjat användas. Några åtgärder kvarstår för entreprenören, bland annat bättringsmålning runt infästningarna.

Som tidigare sagts håller föreningen årsstämma den 7 juni 2017 på Servicehuset Tuppen med början kl. 19.00. Kallelse och årsredovisning delas ut till medlemmarnas postboxar under denna vecka. Några motioner har inte inkommit.

Trädgårdsgruppen har haft sitt andra möte och träffat en trädgårdsarkitekt. Arkitekten har nu ritat ett nytt förslag på förbättringar och nya planteringar, enligt gruppens önskemål. Detta kommer att finnas tillgängligt på stämman. Är du som medlem intresserad av att delta i gruppens arbete, maila till styrelsens e-postadress.

Styrelsen önskar påminna er med parkeringsplatser att dessa är registrerade som bostadsrättsobjekt och kan överlåtas medlemmar emellan eller säljas tillsammans med lägenhet till ny medlem. För de av er som köpt lägenhet, men i överlåtelseavtalet inte specificerat vilken del av köpeskillingen som avser parkeringsplatsen, har SBC i sitt system antecknat att ni köpt parkeringsplatsen för en krona (borde dock ha stått noll kronor, men det tillåter inte deras system). Detta kan innebära att ni vid en försäljning av endast parkeringsplatsen (dvs. ni bor kvar i lägenheten) blir tvungna att räkna hela försäljningssumman som reavinst.

Missa inte gårdsfesten den 5 juni 2017, med början från kl. 17.00. Huset fyller 100 år! Föreningen bjuder på mat och dryck.

© 2024 Brf Mariedal 1916

Tema av Anders NorenUpp ↑